Contact

Geïntereseerd in een ligplek?
Neem contact op met de havenmeester.
Tel: 0645665209
Mail: secretariaat.vld@gmail.com

Delfshaven, schild, Rotterdam

Privacyverklaring Watersport vereniging “Verenigde Liggers Delfshaven”

Verantwoordelijke
Watersportvereniging “Verenigde Liggers Delfshaven” ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40343196, gevestigd aan Achterhaven 39C te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
E-mail: secretariaat.vld@gmail.com
Achterhaven 39C
3024RB Rotterdam
06-45665209

Functionaris Gegevensbescherming.
De secretaris van WSV Verenigde Liggers Delfshaven is belast met het toezicht op de verwerking van de persoonsgegevens.
Hij/zij is te bereiken via het secretariaat, e-mail:secretariaat.vld@gmail.com

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Op grond van uitvoering van overeenkomst volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt de WSV Verenigde Liggers Delfshaven uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP adres tijdens bezoek aan website van WSV Verenigde Liggers Delfshaven
– Overige door leden vrijwillig aangeleverde gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het secretariaat: secretariaat.vdl@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
WSV Verenigde Liggers Delfshaven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het voeren van de administratie van de WSV Verenigde Liggers Delfshaven
– Contact met betrekking tot uw lidmaatschap en/of lidmaatschapsovereenkomst
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie over diensten en activiteiten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– WSV Verenigde Liggers Delfshaven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
WSV Verenigde Liggers Delfshaven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WSV Verenigde Liggers Delfshaven) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
WSV Verenigde Liggers Delfshaven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens : 2 jaar na afloop lidmaatschap
Naam en adres : na toestemming toevoegen aan het archief van
WSV Verenigde Liggers Delfshaven
Financiële gegevens : 7 jaar conform de wettelijke termijn
Transactie gegevens : 5 jaar (bv afgenomen diensten of produkten)
Klacht en/of verzoek : 3 jaar na afhandeling
Delen van persoonsgegevens met derden
WSV Verenigde Liggers Delfshaven verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij verstrekken geen gegevens aan andere partijen waarmee wij geen
gebruikersovereenkomst hebben gesloten.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
WSV Verenigde Liggers Delfshaven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van WSV Verenigde Liggers Delfshaven, toegang hebben tot uw gegevens voor zover dit nodig is voor het uitoefenen van hun functie, waaronder
het bestuur, de havenmeester en zijn vervanging.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
de secretaris :secretariaat.vld@gmail.com

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
WSV Verenigde Liggers Delfshaven gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WSV Verenigde Liggers Delfshaven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat.vld@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WSV Verenigde Liggers Delfshaven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
WSV Verenigde Liggers Delfshaven adviseert om regelmatig het privacy beleid te controleren.

Deze verklaring is opgesteld conform
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op verzoek wordt door de WSV Verenigde Liggers Delfshaven een exemplaar
van deze privacyverklaring versterkt.

opgesteld: 25 mei 2018 (versie 1)

Heeft u een vraag?